کد خبر: 3604

مسعود بارزانی بە مناسبت فرارسیدن سال نو کردی پیامی را خطاب بە مردم کردستان منتشر کرد.

به گزارش کردستان خبر، آقای بارزانی در پیام خود ضمن اعلام شادباش این عید تاریخی بە مردم، بار دیگر بر احقاق حقوق بر حق مردم کردستان تأکید کردە است.

بارزانی در این پیام با اشارە بە برگزاری همە‌پرسی استقلال کردستان، تأکید کردە است کە هیچکس نمی‌تواند این حق را صلب کند، بلکە باید راه حل حصول آن مورد تبادل نظر قرار بگیرد.

بارزانی در بخش دیگری از این پیام بە اوضاح غرب کردستان و مخصوصا شهر عفرین پرداختە و تأکید نمود کە  تصاویری کە از عفرین می‌رسند تکان دهندە هستند. جنگ میان نیروهای مسلح چیزی است و بی‌حرمتی بە زنان و کودکان و ارزشهای یک ملت و کشتار شهروندان بی‌گناە چیز دیگر.

 

متن پیام مسعود بارزانی بە مناسبت عید نوروز

آغاز سال نو کردی و عید نوروز را بە مردم کردستان تبریک می‌گویم و شادی و  خوشبختی همە را آرزومندم.

نوروز همیشه برای ملت کردستان بە معنی آزادیخواهی و آغازی نو بودە است. مبارزە ملت کردستان در راه آزادی پدیدە جدیدی نیست، بلکە از مدتها پیش تا کنون ادامە دارد.

مردم کردستان در مبارزات خود هرگز جنگ را انتخاب نکردە، بلکە همیشە از خود دفاع کردە است کە دفاع از خود نیز مشروع است. کردستان همیشه و در همە مراحل خواستە است مشکلات را دور از خشونت حل نمودە و برای رسیدن بە آشتی بە همە فرصتها متوصل شدە است.

در مورد همەپرسی هم، ما قبل از برگزاری همە‌پرسی و بعد از آن بارها تکرار کردەایم کە هدف آشتی و پایان کامل مشکلات است. ما می‌خواهیم همە مشکلات در صلح و آشتی حل شود. این از حقوق برحق ماست و همیشە هم وجود خواهد داشت. هیچکس نمی‌تواند آن را از مردم کردستان صلب کند، بلکە باید راه حل حصول آن مورد تبادل نظر قرار بگیرد. متأسفانە در داخل کردستان هم بعضی از طرفها کە هنگام برگزاری همەپرسی پافشاری می‌کردند، بعدا از مسئولیت نتایج آن شانە خالی کردە و از خود صلب مسئولیت کردند. این درحالی است کە رأی (آری مردم کردستان)، تاوان و اشتباه نبود، بلکە نتیجه ظلم و پایان شراکت بود. بدون شک در صورت احترام بە شراکت و قانون اساسی، اکنون مشکلات کاهش می‌یافت و اوضاع عراق بهتر می‌شد.

طرفهای عراقی ابتدا با روحیەی باز حسن نیت و اهداف آشتی‌جویانه ملت کردستان را درک می‌کردند، اما متأسفانە بخشی از آنان مخالفت با حقوق برحق مردم کردستان را در جهت اهداف سیاسی خود مورد استفادە قرار دادە و بە محاصرە و اعمال فشار  بر  مردم کردستان رأی آشتی‌جویانە مردم ما را پاسخ دادند. این بار هم برای ما مبرهن شد کە جنگ راه حل مشکلات نیست و امیدواریم این تجربە و دیگر تجارب پیشین همە را بە گفتگو، آشتی و درک همه مشکلات و حل همیشگی موضوع کردستان در منطقه برساند.

این شرایطی کە در نتیجە خیانت و تحمیل قدرت در کرکوک و مناطق دیگر کردستان پیش آمدە است بە هیچ وجه نباید بە امر واقع تبدیل شود و لازم است در چارچوب قانون و مادە ١٤٠ اوضاع این مناطق در حالتی عادی حل گردد. همچنین باید اقدامات لازم در برابر تجاوزات و قتل‌ عام  وآوارگان انجام بگیرند کە در ماه اکتبر از این مناطق و بلاخص از توزخرماتو آواره شدەاند. گشایش باب گفتگو و همکاریهای کنونی میان دولت مرکزی و دولت اقلیم کردستان را مثبت میدانیم و از آن استقبال می‌کنیم. امیدواریم این گفتگو و درک متقابل برای حل مشکلات ادامە داشته باشد.   

ما نگرانی‌های کشورهای همسایە را درک می‌کنیم، حق آنان است کە بە منافع خود بیندیشند. اما پس از صد سال فاجعه و قربانی دادن باید این حق را نیز بە مردم کردستان روا بدارند کە در مورد این اهداف خود را ابراز نماید. باید این موضوع برای آنان روشن شدە باشد کە جنگ و خشونت هیچوقت گزینە مردم کردستان نبودە و هیچکدام از طرفین از آن سود نخواهند برد.

در مدت چند سال گذشته در داخل اقلیم کردستان بعضی‌های برای برهم زدن اوضاع داخلی همە راه‌ها را آزمودند و بە همە درها زدند و باروشهای متفاوت مشکل ایجاد کردند، اما هیچ دستاوردی نداشتند و بدون شک اگر هیمن روش را ادامە بدهند در آیندە هم هیچ دستاوردی نخواهند داشت. امیدوارم همە در داخل کردستان بە این نتیجە رسیدە‌باشند کە را‌ه حل همە مشکلات جهت تأمین حقوق ملت ما اتحاد و همبستگی در زیر چتر منافع عالی و مشترک ملت ما است.

راه‌حل این است کە همە در داخل کردستان بە خواست ملت برگردیم کە اتحاد و برادری و مبارزات مشترک است.  

بسیار جای تأسف است کە عفرین گرفتار جنگ و رخدادی ناگوار شدە است و زندگی و رفاه مرم با خطر روبرو شدە است. تصاویری کە از عفرین می‌رسند تکان دهندە هستند. جنگ میان نیروهای مسلح چیزی است و بی‌حرمتی بە زنان و کودکان و ارزشهای یک ملت و کشتار شهروندان بی‌گناە چیز دیگری وغیر انسانی است. لازم است از این رفتارهای ناانسانی جلوگیری شود. امیدوارم کشتار و آوارگی مردم بە پایان برسد و راه‌حل اساسی هم این است کە مشکلات با آشتی و راحل سیاسی حل شوند. امیدوارم طرفهای سیاسی کرد در سوریه از طریق آشتیجویانە و با گرایشی کردی بتوانند حقوق سیاسی خود را تأمین نمایند و همە حقوق ملت کرد در سوریە را محترم بشمارند.

در پایان در این مناسبت میهنی و ملی امیدوارم کە صفحاتی نوین از اتحاد و همزیستی طرفهای سیاسی کردستان گشایش یابد. برای هم میهنان و مخصوصا خانوادە مفتخر شهدا و پیشمرگان قهرمان آرزوی شادی می‌نمایم. نوروز همە پیروز

مسعود بارزانی

٢٠- ٣-٢٠١٨

 

اخبار مرتبط
ارسال نظر